Founders of Gandhi Peace Foundation

R R Diwakar

Dr Rajendra Prasad

Dr S Radhakrishnan

Dr Zakir Hussain

Jawaharlal Nehru

Morarji Desai

Shri Jayaprakash Narain

Shri C R Rajagopalachari

Pattabhi Sitaramayya

Kaka Kalelkar

J B Kripalani

U N Dhebar

Jairamdas Daulatram

Sucheta Kripalani

G Ramachandran

List of office bearers

CHAIRMAN:

VICE CHAIRMAN:

© Gandhi Peace Foundation. All rights reserved.

Developed By -